ðletiœim


R–portaj
Grafik Tasar›m Dergisi
Say›: 32, Eyl¸l - Ekim 2009CEMðL CAHðT YAVUZ

ðDGSA - Mimar Sinan Ðniversitesi, G¸zel Sanatlar Fak¸ltesi,
Grafik B–l¸m¸nden 10. 01.1985'de Y¸ksek Lisans mezunu oldu.

ðstanbul'da yaœ›yor.
Grafik ve ill¸strasyon iœleri yap›yor.
ì÷zg¸n ðœlerî ¸retiyor.
Grafik tasar›m dersleri veriyor.

Cumhuriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde, OT Dergi, Paspas Dergi ve Express Dergi'de "Leke Oyunlar›" K–œesini yapt›.

Siteler:

www.cemilcahityavuz.com
www.lekeoyunlari.com
www.kentgorunumleri.com

Instagram/ccy.atolye
Instagram/cemilcahityavuz
Instagram/lekeoyunlari

Sergiler:

2018 "Transparan", TÐYAP / Artist 2018 (ðstanbul)
2018 "Baz› œeyler var hayal gücüme gidiyor" Ortak Ser. Adalar K. K. salonu. (ðst)
2018 "Baz› œeyler var hayal gücüme gidiyor" Ortak Ser. Mod-Art G. (ðst)
2017 "Leke Oyunlar›" Galeri Ayd›n (ðstanbul)
2015 "K÷ÞE", TÐYAP / Artist 2015 (ðstanbul)
2014 ìCemil Cahit Yavuzî TÐYAP / Artist 2014 (ðstanbul)
2014 ìSerbest Alanî EVðN Sanat Galerisi (ðstanbul)
2012 "Sessiz Fig¸rler" Bilkent (6.Ankara Tasar›m G¸nleri)
2012 "Leke Oyunlar›3" Galeri Kara («ankaya M. Fest. Ankara)
2011 "Leke Oyunlar›" Mephisto (1.Uluslararas› Mizah Fest, ðst.)
2010 "Yaœam Þekilleri" Grafik Sergisi, Adasanat (ðstanbul)
2010 "G¸le G¸le Barkod" Ortak Se. Cermodern (4. Ank.Tas. G¸n.)
2008 "Leke Oyunlar›" Serbest Grafik, Adasanat (ðstanbul)

Karma sergiler:

2014 "Richter" Uluslararas› Afiœ Sergisi (Tahran)
2013 "De•iœ Tokuœ Sergisi" Adasanat (ðstanbul)
2013 "Bir kentin belle•i Haydarpaœa" Haydarpaœa (ðstanbul)
2013 "Milat" Rumeli Han (ðstanbul)
2013 "Buraday›z Ahparig!" Karma, T¸t¸n Deposu (ðst.)
2012 "Zamanaœ›m›" Adasanat, Karœ› Sanat, Rumeli Han (ðstanbul)
2011 "Ateœin D¸œt¸•¸ Ye" ðnsan Haklar› Vakf›, T¸t¸n Deposu (ðst.)
2011 "%100 Bar›œ" Karma Sergi, Adasanat (ðstanbul)
2010 "34 ist 2010" Karma sergi, Adasanat (istanbul)
1990 "Karma Portre Sergisi" Urart Sanat Galerisi (Ankara)
1978-82 "Karma Karikat¸r Sergileri" Karikat¸rc¸ler Der. (ðst.)

 

              

© CCY / 2008 - 2018 ðstanbul